هدف‌گذاری چیست؟

هدف‌گذاری چیست؟ “در قصهء شازده کوچولو، شاهزاده از گربه سوال می‌کند باید کدام طرفی بروم. گربه می‌گوید، کجا می‌خواهی بروی؟ و شاهزاده جواب می‌دهد که نمی‌‌دانم و گربه به زیبایی پاسخ می‌دهد، پس از هر کجا بروی فرق نمی‌کند.” “هدف گذاری عبارتست ازتبیین اهداف فردی و سازمانی بطورساده و قابل فهم که قابلیت تصمیم گیری و واگذاری برای اجراء برای خود فرد و افراد سازمان داشته باشد.” وقتی هدف داشته باشید و مراحل رسیدن به آن را زمان‌بندی کنید، آن‌گاه خواهید توانست میزان موفقیت خویش را اندازه‌گیری کنید و بدانید که از برنامه عقب هستید یا خیر. برای مثال هدف شغلی، هدف تحصیلی، هدف معنوی، هدف مادی و … سپس مراحل رسیدن به هر هدف را زمان‌بندی و ایستگاه‌بندی کنید به طوری که در پایان هر ماه یک بار بررسی کنید که نسبت به هر هدف در چه مرحله‌ای هستید و آن‌گاه به اصلاح نواقص بپردازید. http://clergy.ir

/ 0 نظر / 9 بازدید