اولویت گذاری انجام کارها و وظائف پیش رو ، یک ضرورت اجتناب ناپذیر در مسیر رشد و تعالی و پیشبرد هر چه بهتر و موثر تر امور است . طبق تحقیقات انجام شده در این خصوص،  بهترین شیوه اولویت بندی انجام امور و وظائف،  تعیین بر اساس پیامدهای انجام و یا عدم انجام آنهاست .
شما هرگز وقت کافی برای انجام تمام آنچه که می بایست انجام دهید را ندارید و در انبوه کارها و مسئولیت های فردی،  طرح ها، توده مجلات و کتابهایی که می بایست بخوانید گیر افتاده ائید، اما واقعیت آن است که هرگز نمی توانید به تمام آنها برسید، شما هرگز آنقدر پیش نخواهید رفت که بتوانید تمام آنچه را که در آروزی انجامشان هستید را به سرانجام برسانید.
بهترین روش اولویت بندی کارها ، تفکر مستمر در باب پیامدهای بالقوه انتخابها، تصمیمات، و رفتار های شماست، که این یکی از بهترین روش ها برای تعیین اولویت های حقیقی در کار و زندگی شخصی تان می باشد .