ریچارد فیمن، فیزیکدان جوانی که برنده جایزه نوبل شد، دریافت که تخیل و تجسم، مهمترین بخش ارزشمن ذهن خلاق می باشد؛به معنای دقیق کلمه، او بازی تخیل را انجام داد و به خودش نقاشی کردن را آموخت. فیمن همچون لئوناردو از یادداشت برداری سنتی هم عصرانش فاصله گرفت و تصمیم گرفت تا نظریه کامل الکترودینامیک کوانتومی را وارد آرایش تجسمی و نموداری جدید کند. همین مسئله منجر به نمایش پیشرفته نموداری-تصویری معاصر و مشهور فیمن از واکنش ذرات شد که در حال حاضر دانشجویان سراسر جهان از آن استفاده می کنند تا با آنها برای درک به خاطر آوردن و ایجاد نظریه های در حیطه علم فیزیک عمومی کمک کمد. فیمن به خاطر نمودار هایی که روی ماشینش نقاشی کرده بود، احساس غرور می کرد.