انگشت اول ايقغ-انگشت دوم بكر -سوم جلش- چهارم دمت- پنجم هنث
ششم وسخ-هفتم رعذ- هشتم حفض- نهم طصظ
فكر  كن عدد ها را خود پيدا كن          مهدی معنوی

هوا+ حروف +ارتعاشات صوتی گلو وهنجره +كلمه+جمله
چند درصد بدن ما به هوا نياز دارد  ؟
چرا می گويند خواندن قرآن با خون و گوشت ما مخلوط می شود  ؟

                                       *****
اذا دار الزمان علی  حروف                           ببسم الله فالمهدی قاما
واذا دار الحروف عقيب صوم                        فا قرؤا  الفاطمی منی السلاما
                                     ******
وای بر عالمانی كه تفسير ابجد را نداند
رسول اكرم(ص):تعلموا تفسير ابجد فان فيه الا عاجيب كلها ويل لعالم جهل تفسيره
(تفسير ابجد را بياموزيد زيرا كه در آن شگفتيها است   تمام آن وای بر عالمانی كه از تفسير آن نادان باشد