يا رب زگناه زشت خود منفعلم و       ز قول  بدو فعل بد خود خچلم
فيضی به دلم زعالم قدس رسان      تا محو شود خيال باطل ز دلم

هر روز بعد از نماز به عدد نام خود بخوانيد التماس دعا مهدی معنوی
******
اي دلبر ما مباش بی دل بر ما       يك دلبر ما به كه دوصد دل بر ما
نه دل بر ما نه دلبر اندر ما             يك دل بر ما فرست يا دلبر ما
برای تسخير قلوب خوب است 14 مرتبه بنيت 14معصوم
******
ذكر علی(ع) عبادت است.حتی عين عبادت است ذكر يا علی هرروز به عدد نام خود برای تقويت ايمان وروح ومشكلات اخروی و دنيوی سفارش شده
السلام عليك يا صاحب الابد ونورك الذی قهرت به ..... السلام عليك يا قسم والجنه والنار