ـآموزش جفر توسط مهدی معنوی
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥   کلمات کلیدی:
 • به ياد هر شهيد صلوات بفرستيم
 • اين علم بسيار بسيار شريف وعزيز است كسی را تا توفيق حق مساعت ننمائيد مشكل است. كه به آسانی اخذ نمايد قواعد بسط حروف360قاعده است. و ما در اين محل آنچه لازم است اكتفا می نمائيم. وهر كه را هوش سليم بوده باشد در هر علم خواهد فهميد زيراكسی به اين علم دانا باسد صد علم وصدها كتاب را فهميده پس بدانكه
 • اعمال جفر بر دو قسم است . الف:استخراج احكام(استدراك احوال از خير وشر واستكشاف ضمايرو خباياودفائن ومانند آن ب:تسخير مطلوب:خواه آن مطلوب از قسم ذی روح وغير ذی روح وسفلی وعلوی بوده باشد.
 • الف:اگر عمل تسخيرات حروف آتشی غالب باشد هفته اولشود
 • ب:هوای هفته دوم
 • ج:آبی هفته سوم
 • د:خاكی هفته چهارم
 • پس مخفی نماند كه جمله بسطهاي كه مذكور شد هم بجهت اعمال تسخيرات است وبجهت هر يك بقدر ضرورت كافي است در كتاب شرح الموافق محقق سيد شريف(ره) در مبحث علم فرموده كه كتاب جفر و جامعه دو كتابيت براي علي(ع)وبتحقيق ذكر شد در آن بطريقه علم حروف حوادثی كه در عالم حادث خواهد شد تا انقراض عالم وائمه هدی (ع) ود هيچ شيئی از اشيا يا اسمی از اسماء يا جنسی از اجناس در عالم نباشد مكر اينكه از جفر جامع استخراج ميشود وتا انسان به علوم حكمت و رياضی علم نباشد نمتواند در اين علم تسلط پيدا كند و دارنده اين كتاب اگر شرط عدالت و تقوی را دارا باشد جمله ای از مغيبات عالم بر او كشف گردد وقلب او با انوار حقيقت و معرفت منور ميشود و بايد محلي بحليه تقوي وصلاحيت باشد و دروغ نگويد و لباسش همه وقت پاكيزه و بسترش پاك باشد واين كتاب را در منزل پاكي نگهدارد واز وجه حلال بخورد وبپوشد واهل آن خانه از مرك ناگهاني وانواع حوادث وبلاها در امان ميباشد اين كتاب اسرار نهان باو مكشوف گردد
 • بجهت روشني فكر:اول:چهارده مرتبه صلوات وبعد چهارده مرتبه آيه نور را با حضور قلب تلاوت نماييد بعد دوباره 14مرتبه صلوات تا 40 روز در بين طلوعين التماس دعا.  
 • خلاصه قاعده دوم:آنست كه هر شب در وقت خواب 92 مرتبه كلمه ح ر ت خ ص را ذكر كند وبعد از آن 110 مرتبه باز آن كلمه را ذكر نمائيد و توكل بر خدا وتوسل بحضرت ائمه (ع) بكند تا اخذ جواب نمائيد عكس كليك كن
 • افسوس كه عمر در بطالت بكذشت با بار گنه بدون طاعت بگذشت
 • فردا كه به صحنه مجازات رويم گويند كه وقت ندامت بگذشت www.manavi110.blogfa.com
 • اين است قاعده شريف جفر:اگر شخصی خواسته باشد كه سوال از جفر كند لابد است بايد 14 قاعده را مراعات كند اگر چه 28 قاعده است ولكن 14قاعده در ميان 14 قاعده اوليه مندرج است
 • عكسهای با حال 1 2 3 4 5 6 7   
 • قاعده بسيا مهم در پيدا كرد ن سوال:
 • 1- جمل وسيط: الف 1 است . ويا 10 است .و قاف10 است. و غ100 است يعنی از 1000بيايی به 100واز 100به 10واز 10به آحادو آحاد در خود باقی ميماند
 • 2-و اگر :"الف"يك و"ي" يك و"ق" يك و"غ" يك حساب نمودي كه بلامرتب ميگويند اين عمل را جمل اوسط گويند.
 • 3-جمل صغير:و اگر :الف" يك و"ي" ده و"ق" 100و"غ" 1000ولكن 9 9 طرح نمايی از 9 كمتر آمد او را بگيري او را جمل صغير نامند.
 • اين چهار مرتبه از همه سئوالات بكار ميايند بايد درست ملاحظه نمائي اگر يك عدد كم وزياد باشد كل زحمات سايل بيجا وعبث خواهد شد.
 • طريقه جواب يه سوال:بايد چنين سئوال كنيم (ي ا ع ل ي م )و يا ميگوئيم ي ا ع ل ي م ك ي ف ا ح و ا ل ا ل ر ض ا م ع ا ل م ا م و ن بايد همين حروف را كلا كبير و وسيط و اوسط و صغير را بگيريم كبيرش(1627)و اين را مستنطق كرديم اينگونه شد (ز ك خ غ) يعني از يكان تا صدگان عدد كرفتيم از عدد كبير مثلا 7حروفش (ز)و 2حروفش (ك)و600حروفش (خ)و1000حروفش(غ) ادامه دارد